Transacta - Bezpieczna Firma
login: hasło:


18.04.2013
Nowość! Akademia Pierwszej Pomocy i Bezpieczeństwa

09.12.2012
Ostatnia akcja 36 edycji programu profilaktycznego „Zadbaj o swoje serce!”
 

AKADEMIA LIDERÓW - lista szkoleń

PIERWSZA ODSŁONA AKADEMII LIDERÓW
Microsoft Office Word 2007
Celem tego szkolenia jest nauczenie uczestnika korzystania z programu MS Word 2007. Jest w nim opisane, jak rozpocząć pracę z aplikacją, jak formatować tekst, wstawiać tabele, czy przygotowywać wydruki.

Kurs obejmuje:

Rozdział 1
 • Praca z aplikacją
 • Rozpoczęcie i zakończenie pracy z Word 2007
 • Otwieranie i zamykanie dokumentów
 • Tworzenie nowego dokumentu
 • Zapisywanie dokumentów
 • Zapisywanie dokumentów jako pliki innego typu
 • Poruszanie się pomiędzy otwartymi dokumentami
 • Opcje i preferencje programu
 • Korzystanie z Pomocy
 • Powiększanie widoku dokumentu
 • Minimalizowanie wstążki
Rozdział 2
 • Tworzenie dokumentu
 • Zamiana pomiędzy trybami wyświetlania widoku dokumentu
 • Wprowadzanie tekstu do dokumentu
 • Wprowadzanie symboli i znaków specjalnych np. © ®
 • Wyświetlanie/ukrywanie znaków formatowania.
 • Zaznaczanie pojedynczych znaków, słów, linii, akapitów, całego tekstu
 • Edycja tekstu przez wprowadzanie, usuwanie, zastępowanie znaków i słów w istniejącym tekście
 • Używanie prostego wyszukiwania podanego słowa, frazy
 • Używanie prostego zastępowania określonego słowa, frazy
 • Kopiowanie, przenoszeni tekstu w jednym dokumencie i między wieloma otwartymi dokumentami
 • Użycie funkcji Cofnij i Ponów
Rozdział 3
 • Formatowanie
 • Zamiana formatu, stylu i koloru czcionki
 • Wstawianie indeksów górnych i dolnych
 • Zastosowanie automatycznego dzielenia wyrazów
 • Tworzenie, zwielokrotnianie akapitów, zastosowanie znaku nowej linii
 • Wyrównywanie, wcięcia, tabulatory
 • Odstępy
 • Wypunktowanie, numerowanie
 • Zastosowanie narzędzia Malarz formatów
Rozdział 4
 • Obiekty
 • Tworzenie tabeli gotowej do wprowadzenia danych
 • Wstawianie, edycja danych w tabeli
 • Zaznaczanie wierszy, kolumn, komórek, całej tabeli
 • Wstawianie, usuwanie wierszy i kolumn
 • Zmiana szerokości kolumn i wysokości wierszy
 • Zmiana szerokości obramowania komórki tabeli, stylu i koloru linii obramowania
 • Wprowadzanie cieniowania/koloru tła dla komórek tabeli
 • Wstawianie obiektu (obraz, rysunek, grafika, wykres) do określonego miejsca w dokumencie
 • Zaznaczanie obiektu
 • Kopiowanie, przenoszenie obiektu wewnątrz dokumentu lub pomiędzy otwartymi dokumentami
 • Zmiana rozmiaru, usunięcie obiektu
Rozdział 5
 • Korespondencja seryjna
 • Otwarcie, przygotowanie dokumentu, jako głównego dokumentu korespondencji seryjnej
 • Zaznaczenie listy adresowej (źródła danych) korespondencji seryjnej
 • Wstawianie danych w głównym dokumencie korespondencji seryjnej (list, etykiety adresowe)
 • Łączenie listy adresowej z listem, etykietą adresową jako nowy plik lub wydruk
 • Drukowanie dokumentów w korespondencji seryjnej: listów, etykiet
Rozdział 6
 • Przygotowanie wydruków
 • Zmiana orientacji dokumentu: pozioma, pionowa. Zmiana rozmiaru papieru
 • Zmiana marginesów całego dokumentu: górnych, dolnych, lewych, prawych
 • Stosowanie dobrych praktyk w dodawaniu stron: wstawianie opcji Podział tekstu na strony
 • Dodawanie, edytowanie tekstu z użyciem stopek i nagłówków
 • Dodawanie pól tekstowych w nagłówkach, stopkach: daty, numeru strony, nazwy pliku
 • Wstawianie do dokumentu automatycznego numerowania stron
 • Sprawdzanie błędów w dokumencie i ich poprawa: błędy ortograficzne, powtórki wyrazów
 • Dodawanie słów do słownika użytkownika przy użyciu opcji sprawdzania pisowni
 • Podgląd wydruku dokumentu
 • Drukowanie dokumentu na zainstalowanej drukarce przy użyciu opcji wydruku
MS Excel 2010 - poziom podstawowy
Kursant dowie się, co to jest arkusz kalkulacyjny i jak rozpocząć z nim pracę. Nauczy się w jaki sposób sprawnie wprowadzać dane oraz jak je formatować. Użytkownik po zapoznaniu się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi arkusza nuczy się praktycznego korzystania z wbudowanych funkcji. W kursie znajdują się informacje na temat formatowania danych, automatycznego przeliczania wartości i stosowania wykresów. Bardzo przydatna jest wiedza na temat stosowania funkcji matematycznych oraz tworzenia wykresów. Przy zastosowaniu tej funkcjonalności praca staje się przyjemniejsza. Liczne ćwiczenia i symulacje zobrazują użytkownikowi niektóre procesy.

Kurs obejmuje:

Rozdział 1
 • Co to jest arkusz kalkulacyjny?
 • Elementy okna
 • Narzędzie Wstążka
 • Szybki dostęp
 • Zmiana nazwy arkusza
 • Wstawianie i usuwanie arkusza
 • Zapisywanie skoroszytu z określonym rozszerzeniem
Rozdział 2
 • Ustawienia arkusza
 • Zmiana wielkości marginesów
 • Zmiana orientacji strony w widoku układu strony
 • Przygotowanie arkusza do wydruku – zakres komórek, wstawianie nagłówka strony
 • Drukowanie
 • Włączanie i wyłączanie wyświetlania linii siatki
Rozdział 3
 • Wiersze i kolumny
 • Kopiuj, wytnij, wklej
 • Kopiowanie, przenoszenie i usuwanie bloku komórek
 • Łączenie komórek
 • Zmiana wysokości wiersza i szerokości kolumny
 • Automatyczne wypełnianie komórek
 • Sortowanie danych
 • Edycja danych w komórkach


Rozdział 4
 • Formatowanie komórek
 • Liczby
 • Obramowanie i desenie
 • Zawijanie tekstu w komórce
Rozdział 5
 • Podstawy edycji formuł i funkcji
 • Formuła, a funkcja
 • Odejmowanie i dodawanie
 • Dzielenie i mnożenie
 • Procent
 • Wbudowane funkcje Excela
 • Potęgowanie
 • DNI.360
 • JEŻELI
 • Zaokrąglenie
 • Średnia
Rozdział 6
 • Tworzenie wykresów
 • Wykresy
 • Wykres słupkowy
 • Wykres liniowy
 • Wykres kołowy
 • Wykres warstwowy
 • Dodawanie tytułu w wykresach i etykiet do wykresów oraz formatowanie legendy
 • Zmiana koloru wykresu i tła wykresu
 • Zmiana typu wykresu
 • Zmiana rozmiaru oraz usuwanie wykresu
Sztuka skutecznej komunikacji
Kurs nauczy kursanta tworzenia skutecznych komunikatów i aktywnego słuchania. Dowie się on jak powinien wyglądać przepływ informacji w firmie i na czym polega komunikacja zespołowa. Użytkownik pozna także zalety perswazji i konstruktywnej krytyki. W kursie przedstawione są również techniki aktywnego słuchania i precyzyjnego pytania.

Kurs obejmuje:

Rozdział 1
 • Skuteczna komunikacja
 • Sztuka poprawnej komunikacji
 • Struktura komunikatu
 • Tworzenie skutecznych komunikatów
 • Poziomy przekazywania informacji
 • Reguły i zasady komunikowania się
 • Skuteczny nadawca
 • Przykład zrozumienia komunikatu
 • Skuteczny odbiorca
 • Umiejętności skutecznego słuchacza
 • Techniki aktywnego słuchania
 • Słuchacz aktywny i pasywny
 • Komunikacja jednostronna i dwustronna
 • Komunikaty typu "ja" i typu "ty"
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Wyrażanie komunikacji niewerbalnej
 • Komunikacja niewerbalna - emocje
 • Narzędzia komunikacji
 • Zakłócenia, które utrudniają proces komunikowania
 • Bariery komunikacyjne
Rozdział 2
 • Komunikacja w firmie
 • Przepływ informacji w firmie
 • Skuteczna komunikacja w firmie
 • Struktura komunikacji w firmie
 • Kierunki przepływu informacji
 • Intencja przekazu
 • Komunikacja wewnętrzna w firmie
 • Komunikacja wewnętrzna zespołowa
 • Lider zespołu
 • Kompetencja komunikacyjna a stres
 • Właściwe przekazywanie informacji
 • Świadomość tego co się mówi
 • Wypowiedź i jej podstawowe elementy
 • Realizacja wypowiedzi
 • Warunki realizacji wypowiedzi
 • Odpowiedni styl wypowiedzi
 • Preferencje zmysłowe odbiorcy
Rozdział 3
 • Skuteczne przekonywanie i konstruktywna krytyka
 • Ocena pracy w firmie
 • Komunikat perswazyjny
 • Zasady perswazji
 • Strategie perswazji
 • Perswazja czarna i biała
 • Drogi i cele perswazji
 • Zmiana postaw: przekonywanie
 • Argumenty i typy argumentacji
 • Umiejętne argumentowanie
 • Konstruktywna krytyka i jej funkcje
 • Właściwa informacja zwrotna
 • Przekazywanie informacji zwrotnej
 • Wyrażanie i przyjmowanie konstruktywnej krytyki
 • Ocena a mechanizmy obronne
Rozdział 4
 • Umiejętne słuchanie i zadawanie pytań
 • Zadawanie właściwych pytań i aktywne słuchanie
 • Istota słuchania
 • Rodzaje słuchania
 • Co oznacza aktywne słuchanie?
 • Wskazówki jak słuchać lepiej
 • Aktywne słuchanie
 • Postawa aktywnego słuchania
 • Co nam daje zadawanie pytań?
 • Typy pytań
 • Do czego służą pytania otwarte?
 • Do czego służą pytania zamknięte?
 • Przekształcanie pytań zamkniętych w pytania otwarte
 • Przykłady pytań otwartych i zamkniętych
 • Pytania precyzujące
 • Zadawanie pytań precyzujących
 • Przykłady pytań precyzujących
 • Na co należy zwracać uwagę zadając pytania?
Język angielski
Kurs przedstawia najważniejsze zasady gramatyczne języka angielskiego, uczy zadawania pytań oraz sposobów komunikacji w różnych sytuacjach życia codziennego. Uwaga kursantów skupia się zarówno na ćwiczeniu gramatyki, umiejętnym słuchaniu i analizowaniu treści, jak również na rozwiązywaniu interaktywnych zadań.

Cel Szkolenia:

Celem szkolenia z języka angielskiego jest podniesienie kwalifikacji językowych kursantów. Może ono służyć jako wsparcie szkoleń prowadzonych metodą tradycyjną. Kurs stanowi znakomity materiał dla osób przygotowujących się do przystąpienia do egzaminu FCE - First Certificate in English.

Zarządzanie usługami oświatowymi
W szkoleniu są omówione następujące tematy: organizacja i zarządzanie w oświacie, prawo w systemie oświaty, ekonomia menadżerska w oświacie, marketing usług edukacyjnych, kreowanie wizerunku firmy oświatowej w środowisku lokalnym.

Kurs obejmuje:

Rozdział 1
 • Organizacja i zarządzanie w oświacie
 • Funkcje zarządzania
 • Typy planowania
 • Zarządzanie przez cele
 • Kierowanie
 • Kontrola
 • Zasoby organizacji
 • Struktura organizacyjna
 • Motywowanie pracowników
 • Komunikowanie się
 • Komunikowanie - bariery
 • Techniki i narzędzia organizatorskie stosowane w szkole
 • Zarządzanie jakością w szkole
Rozdział 2
 • Prawo w systemie oświaty
 • Podstawy prawne systemu oświaty
 • System edukacji w Polsce
 • System finansowania oświaty
 • Zatrudnianie nauczyciela
 • Obowiązki nauczyciela
 • Ocena nauczycieli
 • Stopnie awansu zawodowego nauczycieli
 • Nagrody dla nauczycieli
 • Stan nieczynny
 • Wypowiedzenie umowy o pracę
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna i cywilna nauczycieli
 • Ochrona zdrowia nauczycieli
 • Obowiązki dyrektora
 • Rozdział 3
  • Ekonomia menadżerska w oświacie
  • Kompetencje menadżerów
  • Koszty w działalności oświatowej
  • Analiza kosztów
  • Rodzaje kosztów
  • Rachunki kosztów
  • Próg rentowności
  • Amortyzacja
  • Wynagrodzenia w oświacie
  • Składniki wynagrodzenia
  • Dodatki funkcyjne
  • Dodatek motywacyjny
  • Odprawa emerytalna i ekwiwalent za urlop
  • Inwestycje w działalności oświatowej
  • Źródła finansowania w działalności oświatowej
  • Subwencja oświatowa
  Rozdział 4
  • Marketing usług edukacyjnych
  • Rodzaje usług
  • Marketing
  • Cechy usług edukacyjnych
  • Cena usług edukacyjnych
  • Jakość i dystrybucja usług
  • Promocja usług edukacyjnych
  • Kanały dystrybucji
  Rozdział 5
  • Kreowanie wizerunku w środowisku lokalnym
  • Szkoła w otoczeniu
  • Wizerunek szkoły
  • Marka szkoły
  • Wizerunek szkoły
  • Raport
  Radzenie sobie ze stresem
  Kurs obejmuje:

  Rozdział 1
  • Zjawisko stresu
  • Pojęcie stresu
  • Przyczyny i zjawisko stresu
  • Aktywne podejście do stresu
  • Czym jest czynnik stresujący?
  • Typowe czynniki stresujące
  • Reakcja na sytuację stresującą
  • Przykład reakcji na sytuację stresującą
  • Powstawanie chronicznego stresu
  • Symptomy chronicznego stresu
  • Różnice w reagowaniu na stres
  • Osoby typu A i typu B
  Rozdział 2
  • Poziomy reakcji na stres
  • Emocje a stres
  • Rozpoznawanie bodźców przez układ limbiczny
  • Zaburzenia na poziomie wegetatywno-hormonalnym jako skutek stresu
  • Dolegliwości natury mięśniowej jako skutek stresu
  • Analiza stresu
  • Stres w codziennym życiu
  • Środowisko społeczne i wydarzenia kryzysowe
  • Konsekwencja życia w stresie
  • Rozpoznanie objawów zbytniego przeciążenia
  Rozdział 3
  • Podstawy radzenia sobie ze stresem
  • Zasady radzenia sobie ze stresem są uzależnione od przyczyn
  • Strategie radzenia sobie ze stresem
  • Strategie krótkoterminowe
  • Sprawdzone metody postępowania
  • Zmiana negatywnych sądów na pozytywne w sytuacji stresującej
  • Uwolnienie złych emocji
  • Wpływ odżywiania się i sportu na poziom stresu
  Rozdział 4
  • Metody radzenia sobie ze stresem
  • Długoterminowe metody radzenia sobie ze stresem
  • Zmiana nastawienia i zachowania
  • Czarno-białe spojrzenie na świat
  • Perfekcjonizm lub zbyt wygórowane ambicje
  • Właściwe zarządzanie czasem ograniczy sytuacje stresowe
  • Cztery kroki służące zmianie nastawienia i zachowania
  • Sposoby zmiany zachowania
  • Poczucie zadowolenia jako metoda na stres
  • Pielęgnowanie kontaktów społecznych
  • Ćwiczenia relaksacyjne sposobem na stres
  • Trening rozluźniania mięśni
  • Radzenie sobie ze stresem poprzez techniki oddechowe
  • Trening autogenny Schultza
  Ochrona danych osobowych
  Kurs ten ma na celu zapoznanie kursanta z zagadnieniami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Kursant pozna przepisy ogólne oraz zasady przetwarzania danych osobowych. Bardzo przydatne są też informacje na temat jednostki zajmującej się tym sektorem oraz praw osoby, której dane dotyczą. Użytkownik dowie się co to jest GIODO, jakie są jego zadania. Zawarte w kursie informacje na temat praw osoby, której dotyczą dane oraz o zabezpieczaniu danych mogą skutecznie pomóc w wielu sytuacjach życiowych.

  Kurs obejmuje:

  Rozdział 1
  • Przepisy ogólne
  • Dane osobowe
  • Co to są dane osobowe
  • Dane osobowe. Każdy pracownik ma prawo do ochrony własnych danych osobowych
  • Zgoda na przetwarzanie
  Rozdział 2
  • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  • Kontrola danych osobowych
  • Co to jest GIODO
  • Jakie są zadania GIODO
  • Prawa Generalnego Inspektora
  Rozdział 3
  • Przetwarzanie danych osobowych
  • Możliwości przetwarzania
  • Zadania administratora danych
  • Zakaz przetwarzania danych
  • Przetwarzanie danych
  • Obowiązki administratora podczas przetwarzania
  • Zbieranie danych
  • Dane użyte w innym celu
  • Prawa osoby podającej dane
  • Dane, których nie wolno przetwarzać
  • Wyjątki
  • Odmowa udostępnienia danych
  • Przekazanie danych
  • Odpowiedzialność
  Rozdział 4
  • Prawa osoby, której dane dotyczą
  • Czy mogę kontrolować przetwarzanie moich danych osobowych
  • Zgoda na przetwarzanie danych
  • Jakie mam prawa
  • Jakie informacje, dotyczące moich danych osobowych, mogę uzyskać od administratora
  • Informacje które można uzyskać od Administratora Danych
  • Ważne szczegóły
  • Korekta, zmiana danych osobowych
  • Obowiązki Administratora
  • Wyjątek
  • Przypadki, kiedy można żądać sprostowania danych osobowych
  < b>Rozdział 5
  • Zabezpieczanie danych osobowych
  • Kontroluj swoje dane osobowe
  • Hasła
  • Dane osobowe na papierze
  • Bezpieczne korzystanie z Internetu
  • Ewidencja osób
  • Zabezpieczanie zbiorów
  • Kontrola nad zbiorami danych
  • Ochrona systemu
  Prowadzenie narad i spotkań
  Każde spotkanie musi mieć określony cel i przebieg. Istnieje wiele czynników wpływających na końcowy efekt spotkania. Kursant nauczy się w jaki sposób planować, organizować i prowadzić spotkania. Dowie się także jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych i zadawać trafne pytania. Bardzo istotne są informacje na temat sposobów pozyskiwania informacji od uczestników. Wiedza na temat form prowadzenia spotkań pozwoli na trafny wybór w przypadku organizowania narady.

  Kurs obejmuje:

  Rozdział 1
  • O konferencjach, spotkaniach i naradach
  • Rodzaje narad i spotkań
  • Spotkanie/Meeting, Konferencja/Narada
  • Warsztat, Spotkanie informacyjne
  • Inne rodzaje spotkań
  • Dwie odmiany narad/spotkań
  • Podział narad/spotkań
  • Cechy spotkań decyzyjnych
  • Cechy spotkań informacyjnych
  • Definicja spotkania
  • Najczęstsza krytyka
  • Możliwości uniknięcia krytyki
  • Konkretny cel spotkania
  • Porządek i sposób realizacji spotkania
  • Zaproszenie na spotkanie
  • Efektywny sposób prowadzenie i kierowania spotkaniem
  • Bądź zorientowanym na cel
  • Ustalenie planu działania na koniec spotkania
  • Coś więcej niż tylko merytoryka
  • Pragnienia, oczekiwania i obawy uczestników
  • Stan emocjonalny uczestników
  • Co denerwuje uczestników spotkania?
  • Wskazówki dotyczące efektywnego prowadzenia spotkań
  Rozdział 2
  • Przygotowanie spotkania
  • Zasadność organizowania spotkania
  • Czy spotkania są rzeczywiście niezbędne?
  • Możliwe cele spotkania
  • Spotkania w celu podjęcia decyzji
  • Spotkanie informacyjne
  • Tematyka spotkania a porządek obrad
  • Właściwe planowanie czasu
  • Lista tematów do dyskusji
  • Ustalenie priorytetów tematów
  • Tabela przydziału tematów
  • Zasady przydziału tematów
  • Cele szczegółowe
  • Efektywność
  • Czas spotkania
  • Ustalenie porządku obrad
  • Porządek obrad
  • Główne punkty porządku obrad
  • Kolejność poruszanych tematów
  • Formularz opisujący porządek obrad
  • Lista uczestników, zaproszenia i materiały
  • Liczba uczestników
  • Uczestnicy a cel spotkania
  • Wybór uczestników
  • Zaproszenie na spotkanie
  • Załączniki
  • Termin i miejsce spotkania
  • Ustalenie dogodnego terminu
  • Miejsce spotkania
  • Wybór odpowiedniego pomieszczenia
  • Przystosowanie pomieszczenia
  • Techniczne wyposażenie pomieszczenia
  • Dobre samopoczucie uczestników szkolenia
  • Organizacja spotkania
  Rozdział 3
  • Jak prowadzić spotkania
  • Zaangażowanie w spotkanie
  • Przed rozpoczęciem spotkania
  • Jednakowe zaangażowanie w działanie
  • Każdy w swojej roli
  • Zaangażowanie lub brak zainteresowania
  • Brak działania uczestników i prowadzących
  • Funkcja prowadzącego
  • Aspekt merytoryczny
  • Aspekt międzyludzki
  • Aspekt metodologiczny
  • Proces obserwacji
  • Ważne zasady prowadzenia spotkania
  • Wprowadzenie do spotkania
  • Początek spotkania
  • Powitanie
  • Przedstawienie się prowadzącego
  • Przedstawienie się uczestników
  • Wskazówki organizacyjne
  • Ustalanie celu i zadań
  • Rola prowadzącego
  • Sporządzanie protokołu ze spotkania
  • Protokół jako narzędzie kontroli
  • Umiejętności i cechy protokolanta
  • Co jest istotne przy wyznaczaniu protokolanta
  • Pytania i oczekiwania związane ze spotkaniem
  • Przedstawianie oczekiwań
  • Zasady pracy na spotkaniu
  • Przykładowe zasady pracy na spotkaniu
  • Rozwinięcie tematu
  • Kroki służące omawianiu punktów tematycznych
  • Pytania a uważne słuchanie
  • Powtarzanie i podsumowywanie
  • Zadawanie pytań
  • Czego należy unikać przy zadawaniu pytań
  • Efektywne wzmacnianie procesu grupy
  • Wizualizacja
  • Sprawy, które powinieneś wizualizować
  • Metody wizualizacji: tablica korkowa, papier i flipchart
  • Wskazówki dotyczące wizualizacji
  • Techniki podejmowania decyzji i szukania innych rozwiązań
  • Zasady burzy mózgów
  • Burza mózgów
  • Metoda kartkowa
  • Jeszcze o metodzie kartkowej
  • Metoda „Który pomysł dostał najwięcej głosów“
  • Zakończenie spotkania
  • Ustalenie planu działania
  • Elementy planu działania
  • Weryfikacja dotycząca spełnienia oczekiwań wobec spotkania
  • Weryfikacja sposobem na konfrontację prowadzącego i uczestników
  • Informacje zwrotne (feedback) i pożegnanie uczestników
  • Zasady udzielania informacji zwrotnych
  • Feedback jako rzeczowa i konstruktywna krytyka
  • Jak radzić sobie z sytuacjami konfliktowymi i utrudnieniami
  • Rozwiązywanie problemu w ośmiu krokach
  • Typowe rodzaje konfliktów
  • Jeden z uczestników spotkania dominuje nad pozostałymi
  • Uczestnicy prowadzą rozmowy niezwiązane z tematem spotkania
  • Uczestnik spotkania jest zbyt nieśmiały, aby zabrać głos
  • Grupa nie jest zmotywowana do pracy
  • Uczestnicy dyskutują na tematy, nie związane z tematami spotkania
  • Uczestnicy prowadzą "dyskusję ping-pongową"
  • Prowadzący zostanie zaatakowany personalnie
  • Prowadzący musi się konfrontować z „zabójczymi zwrotami“
  • Podsumowanie
  • Przemyślenia i wnioski po spotkaniu
  Rozdział 4
  • Inne formy prowadzenia spotkań
  • Spotkania typu Open-Space
  • Metoda Harrisona Owena
  • Spotkania typu Open-Space
  • Przebieg spotkania typu Open-Space
  • Warsztaty
  • Protokół ze spotkania
  • Praca z grupą warsztatową
  • Skuteczność Open-Space
  • Telekonferencje
  • Telekonferencje
  • Zalety telekonferencji
  • Wady telekonferencji
  • Kiedy opłaca się poprowadzić telekonferencję?
  • Przygotowywanie i prowadzenie telekonferencji
  • Wideokonferencje
  • Wideokonferencje
  • Pierwszy rodzaj wideokonferencji
  • Drugi rodzaj wideokonferencji
  • Pomoc w prowadzeniu wideokonferencji
  • Przygotowanie i prowadzenie wideokonferencji
  • Konferencja po japońsku
  • Uwagi końcowe do spotkań i narad
  MS Excel 2007 - poziom średnio - zaawansowany
  Celem tego szkolenia jest nauczenie uczestnika korzystania z programu MS Excel 2007, na poziomie średnio-zaawansowanym. Jest w nim opisane, jak korzystać z ochrony dokumentu, automatycznego przeliczania, adresowania względnego i bezwzględnego, autofiltrów, funkcji, czy tabeli przestawnej.

  Kurs obejmuje:

  Rozdział 1
  • Przygotowywanie danych
  • Wypełnianie komórek
  • Seryjne wprowadzanie danych
  • Liczby, wyświetlanie liczb
  • Formatowanie, wyrównywanie i czcionka
  • Kopiowanie, wycinanie i wklejanie
  • Kopiowanie elementów z innych aplikacji
  • Blokowanie okienek
  Rozdział 2
  • Ochrona dokumentu
  • Ochrona dokumentu
  • Włączenie ochrony arkusza
  • Zdejmowanie ochrony arkusza
  Rozdział 3
  • Automatyczne przeliczanie i adresowanie komórek
  • Automatyczne przeliczanie
  • Adresowanie względne
  • Adresowanie bezwzględne
  • Adresowanie mieszane
  Rozdział 4
  • Przetwarzanie danych
  • Operatory
  • Autofiltr
  • Niestandardowy autofiltr
  • Filtr zaawansowany
  Rozdział 5
  • Funkcje
  • Wprowadzanie funkcji z klawiatury
  • Wprowadzanie funkcji z myszy
  • Argumenty i struktura funkcji
  • Funkcja SUMA
  • Funkcje matematyczne i trygonometryczne
  • Odwołania do komórek i zakresów komórek
  • Autosumowanie
  • Autosumowanie dla wielu komórek
  • Funkcje ILOCZYN i ZAOKR
  • Funkcje statystyczne
  • Funkcje daty i czasu
  Rozdział 6
  • Analiza danych
  • Budowanie tabeli przestawnej
  • Zmiana układu tabeli przestawnej
  • Filtrowanie pola
  • Zmiana typu obliczeń pola danych
  • Korekta tabeli
  • Konsolidowanie wielu arkuszy w jeden raport tabeli przestawnej
  • Tworzenie i usuwanie raportu tabeli przestawnej
  • Tworzenie wykresu na podstawie danych w raporcie tabeli przestawnej
  • Projektowanie układu i formatu raportu tabeli przestawnej
  • Praca z różnymi formatami tabel przestawnych
  Postępowanie administracyjne


  Kurs obejmuje:

  Rozdział 1: Postępowanie administracyjne – informacje wstępne
  • Postępowania uregulowane w kodeksie postępowania administracyjnego
  • Zasady postępowania administracyjnego
  • Załatwianie spraw
  • Terminy
  Rozdział 2: Decyzje administracyjne
  • Budowa decyzji administracyjnej
  • Tryb wydawania decyzji
  Rozdział 3: Ugoda, postanowienie, odwołanie, zażalenie
  • Ugoda
  • Postanowienia
  • Odwołanie
  • Zażalenie
  Rozdział 4: Zakończenie procesu wydawania decyzji administracyjnej
  • Wznowienie postępowania
  • Tryby weryfikacji ostatecznych decyzji administracyjnych
  • Protokoły i adnotacje
  Podstawowe zagadnienia z ustawy o finansach publicznych


  Kurs obejmuje:

  Rozdział 1: Ustawa o finansach publicznych
  • Nowa ustawa o finansach publicznych
  • Zakres podmiotowy stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych
  Rozdział 2: Zakres budżetu i wieloletnia prognoza jednostki samorządu terytorialnego
  • Zakres budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  • Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego
  Rozdział 3: Uchwała budżetowa i wykonywanie budżetu jednostek samorządu terytorialnego
  • Uchwała budżetowa jednostek samorządu terytorialnego
  • Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Rozdział 4: Środki publiczne
  • Środki publiczne - definicje
  • Zasady gospodarowania środkami publicznymi
  • Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
  Status prawny pracowników samorządowych


  Kurs obejmuje:

  Rozdział 1: Zakres podmiotowy ustawy o pracownikach samorządowych
  • Podstawy prawne
  • Sposoby nawiązania stosunku pracy
  • Sposoby nawiązania stosunku pracy – przykłady
  • Stanowisko sekretarza
  • Stanowisko sekretarza – niepełne kwalifikacje
  • Doradcy i asystenci
  Rozdział 2: Nawiązanie stosunku pracy w JST – nabór na wolne stanowisko pracy, awans wewnętrzny
  • Grupy stanowisk
  • Ogólne wymagania kwalifikacyjne
  • Wymagania kwalifikacyjne
  • Skrócenie stażu pracy
  • Czynności z zakresu prawa pracy
  • Zasady naboru
  • Ogłoszenie o naborze
  • Protokół z przeprowadzonego naboru
  • Wyniki naboru
  • Rodzaje umów
  • Pierwsze zatrudnienie w samorządzie
  • Ślubowanie
  • Służba przygotowawcza
  • Awans wewnętrzny
  • Przeniesienie pracownika samorządowego
  • Powierzenie innej pracy
  Rozdział 3: Obowiązki i prawa pracownika samorządowego
  • Prawa i obowiązki pracownika samorządowego
  • Oceny pracownicze
  • Niezakończone oceny
  • Negatywna ocena i odwołanie od oceny
  • Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
  Rozdział 4: Zasady wynagradzania pracowników samorządowych
  • Podstawy prawne wynagrodzeń
  • Rozporządzenie płacowe
  • Składniki wynagrodzenia
  • Niepełny wymiar czasu i stawka godzinowa
  • Odprawa w związku z upływem kadencji
  • Trzynastka
  • Nagroda jubileuszowa i jednorazowa odprawa
  • Zasady nabywania nagrody jubileuszowej
  • Wynagrodzenie prowizyjne
  • Podróż służbowa i inne dodatki
  • Regulamin wynagradzania
  • Nagrody i premie
  • Regulamin premiowania
  • Wynagrodzenie za nadgodziny
  Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa zamówień publicznych


  Kurs obejmuje:

  Rozdział 1: Podmioty zobowiązane do stosowania procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych
  • Podstawowe informacje o zamówieniach publicznych
  • Organizator zamówienia publicznego
  • Wykluczenia
  • Wartości zamówień
  Rozdział 2: Obowiązki zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia
  • Potrzeby zamawiającego
  • Przedmiot zamówienia
  • Wartość zamówienia
  • Ogłoszenie
  • Specyfikacja
  • Protokół z postępowania
  • Otwarcie ofert
  • Kwalifikacja wykonawców
  • Weryfikacja formalna i prawna
  • Wybór najkorzystniejszej oferty
  • Unieważnienie postępowania
  • Zawarcie umowy
  Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień przewidziane w ustawie
  • Tryby udzielania zamówienia publicznego
  • Przetarg nieograniczony
  • Przetarg ograniczony
  • Negocjacje z ogłoszeniem
  • Dialog konkurencyjny
  • Negocjacje bez ogłoszenia
  • Zapytanie o cenę
  • Licytacja elektroniczna
  Rozdział 4: Procedury odwoławcze w ramach toczącego się postępowania
  • Odwołanie
  • Wniesienie odwołania
  • Postępowanie odwoławcze
  • Rozpoznanie odwołania
  • Postępowanie dowodowe
  • Wyrok
  • Ogłoszenie postanowienia
  Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych i informacji


  Kurs obejmuje:

  Rozdział 1: Zasady oraz podmioty zobowiązane do udzielenia informacji publicznej
  • Zasady udzielania informacji publicznej
  • Podmioty zobowiązane do udzielania informacji
  Rozdział 2: Biuletyn Informacji Publicznej
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  Rozdział 3: Procedura udostępniania informacji
  • Procedura udostępniania informacji
  • Dostęp do informacji
  Rozdział 4: Ochrona informacji
  • Ochrona danych osobowych
  • Ochrona informacji niejawnych
  Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce


  Kurs obejmuje:

  Rozdział 1: Samorząd terytorialny – wstęp
  • Europejska Karta Samorządu Lokalnego
  • Podstawy samorządu terytorialnego w Konstytucji RP
  Rozdział 2: Gmina
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Ogólne zasady ustroju gminy
  • Zakres działania gminy
  • Rada gminy
  • Wójt (burmistrz, prezydent)
  • Radny
  • Zakazy dotyczące radnych
  • Akty prawa miejscowego
  • Mienie komunalne
  Rozdział 3: Powiat
  • Ustrój powiatu
  • Zarząd powiatu
  • Powiatowa administracja zespolona
  Rozdział 4: Województwo
  • Ustrój województwa
  • Zarząd województwa
  Rozdział 5: Samorząd terytorialny – podsumowanie
  • Nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego
  Zagadnienia etyczne oraz kultura pracy urzędnika


  Kurs obejmuje:

  Rozdział 1: Obowiązki pracownika samorządowego
  • Podstawowe obowiązki pracownika samorządowego z ustawy o pracownikach samorządowych
  • Obowiązki pracownika samorządowego z art. 24 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych
  • Wykonywanie poleceń przełożonego
  Rozdział 2: Kodeks etyczny w urzędach
  • Podległość służbowa
  • Oświadczenia
  • Kodeksy etyczne w urzędach
  Rozdział 3: Pracownik samorządowy a prowadzenie działalności gospodarczej
  • Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
  • Zakaz zatrudniania lub wykonywania zajęć po zaprzestaniu pełnienia funkcji
  • Rejestr korzyści
  Rozdział 4: Funkcjonariusz publiczny
  • Przepisy Kodeksu karnego dotyczące funkcjonariuszy publicznych
  Zapoznanie z oprogramowaniem e-urząd


  Kurs obejmuje:

  Rozdział 1:
  • Dotychczasowe uregulowania i podstawy prawne
  • Akty wykonawcze
  • Informatyzacja
  • Plan informatyzacji
  • Dofinansowanie
  • Systemy teleinformatyczne
  • Wymiana informacji
  • Dokument elektroniczny
  • Postępowanie z dokumentem elektronicznym
  • Kontrola
  • Cel kontroli
  • Wyłączenie kontrolera
  • Wyniki kontroli
  • Wystąpienie pokontrolne
  Rozdział 2:
  • Podpis elektroniczny i jego skutki
  • Jednoznaczne oznaczenie podpisującego i odmowa ważności
  • Usługi certyfikacyjne
  • Umowa
  • Bezpieczne urządzenie do składania i weryfikowania podpisu
  • Elementy kwalifikowanego certyfikatu
  • Ważność certyfikatów
  • Zawieszenie a unieważnienie
  • Nadzór nad certyfikatami
  • Kary
  • Elektroniczny kod cyfrowy i charakter podpisu
  • Podpis ciągiem bitów
  • Podpis elektroniczny a podpis tradycyjny
  Rozdział 3:
  • Podmioty publiczne
  • Obowiązki informatyczne
  • Realizacja obowiązków
  • Interoperacyjność
  • Neutralność technologiczna
  • Standard otwarty
  • Elementy systemu teleinformatycznego
  • Bezpieczeństwo informacji
  • Zabezpieczenie danych
  • Instrukcje kancelaryjne
  • Kancelaryjny system bezdziennikowy
  • Adresaci rozporządzenia
  • Poprzednie regulacje
  • Układ instrukcji kancelaryjnej
  • Instrukcja archiwalna
  Rozdział 4:
  • Elektroniczne załatwienie sprawy
  • Elektroniczny Obieg Dokumentów
  • Zasady archiwizacji dokumentów elektronicznych
  • Archiwizacja w systemie tradycyjnym
  • Zadania archiwum zakładowego
  • Udostępnianie informacji
  • Wycofywanie dokumentacji z archiwum
  • Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)
  • Elektroniczna skrzynka podawcza
  • Przyjmowanie dokumentów elektronicznych
  • Doręczenia
  • Terminy
  Instrukcja kancelaryjna w urzędzie Jednostki Samorządu Terytorialnego


  Kurs obejmuje:

  Rozdział 1:
  • Podstawa prawna
  • Poprzednie regulacje
  • Rozporządzenie
  • Konstrukcja wykazu akt
  • System klasyfikacji dziesiętnej
  • Sposób zakończenia dotychczasowych spraw
  • Instrukcja kancelaryjna
  • Układ instrukcji kancelaryjnej
  • System EZD
  • Nadzór
  Rozdział 2:
  • Dokumentacja tworząca akta spraw
  • Wydzielenie określonych spraw z danej klasy
  • Dokumentacja nie tworząca akt spraw
  • Czynności kancelaryjne w systemie EZD
  • Zadania punktu kancelaryjnego
  • Podział na klasy
  • Poczta elektroniczna
  • Przesyłki na informatycznym nośniku danych
  • Rozdział przesyłek
  • Skład chronologiczny
  • Dekretowanie spraw
  • Zasady dekretacji w systemie EZD
  • Tworzenie spisu spraw w systemie EZD
  • Załatwianie niezakończonych w ciągu roku spraw
  • Uzupełnianie akt sprawy
  • Uzupełnianie metadanych
  • Akceptacja projektów pism w systemie EZD
  • Wysyłka w postaci papierowej
  • Wysyłka pism w postaci elektronicznej
  • Dokumentacja spraw zakończonych
  • Przesyłki na nośniku papierowym w systemie EZD
  Rozdział 3:
  • Czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym
  • Punkt kancelaryjny w systemie tradycyjnym
  • Poczta elektroniczna w systemie tradycyjnym
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) w systemie tradycyjnym
  • System tradycyjny
  • Dekretacja w systemie tradycyjnym
  • Dołączanie przesyłek do akt sprawy w systemie tradycyjnym
  • Spis spraw w systemie tradycyjnym
  • Sprawy niezałatwione (w systemie tradycyjnym)
  • Uzupełnianie akt sprawy
  • Akceptacja w systemie tradycyjnym
  • Rejestr przesyłek
  • Opis teczki aktowej
  • Przechowywanie protokołów
  Antymobbing dla pracowników


  Kurs obejmuje:

 • Dyskryminacja – wyjaśnienie pojęcia
 • Dyskryminacja – przykłady
 • Dyskryminacja, a regulacje prawne
 • Mobbing – wyjaśnienie pojęcia
 • Różnice między dyskryminacją, a mobbingiem
 • Typy mobbingu
 • Symptomy mobbingu
 • Fazy mobbinu
 • Kim jest mobber?
 • Kim jest ofiara mobbingu?
 • Ofiara mobbingu – grupa 1
 • Ofiara mobbingu – grupa 2
 • Cechy inicjujące mobbing
 • Przejawy mobbingu w organizacji
 • Mobbing organizacyjny
 • Współpracownicy
 • Konflikty w zespole
 • Koszty mobbingu
 • Koszty mobbingu – schemat
 • Koszty ponoszone przez ofiarę mobbingu
 • Koszty ponoszone przez ofiarę mobbingu – choroby
 • Koszty mobbingu ponoszone przez organizację
 • Negatywne efekty mobbingu dla organizacji
 • Przeciwdziałanie mobbingowi
 • Przeciwdziałanie mobbingowi – etapy
 • Stres będący konsekwencją mobbingu
 • Przeciwdziałanie mobbingowi – zadania pracodawcy
 • Dochodzenie odszkodowania
 • Mobbing – podsumowanie
 •