Transacta - Bezpieczna Firma
login: hasło:


18.04.2013
Nowość! Akademia Pierwszej Pomocy i Bezpieczeństwa

09.12.2012
Ostatnia akcja 36 edycji programu profilaktycznego „Zadbaj o swoje serce!”
 

KONTROLA W PRZED. I INSTYTUCJI PUBLICZNEJ

KONTROLA W PRZEDSIĘBIORSTWIE I INSTYTUCJI PUBLICZNEJ
Poradnik na płycie CD wyjaśnia uprawnienia i obowiązki przedsiębiorstwa oraz instytucji publicznej jak również zakres praw i obowiązków organu kontrolnego. Obejmuje wszystkie najważniejsze kontrole. Zawiera gotowe formularze odwołań, skarg i zażaleń na decyzje organów kontrolujących. Niniejsza publikacja stanowi niezbędny poradnik dla każdego przedsiębiorstwa oraz instytucji.
cena netto: 322 zł
Szczegóły publikacji
 • Ogólne przepisy dotyczące kontroli. Ilość kontroli
  • Czas trwania kontroli
  • Wszczęcie postępowania
  • Doręczenia, terminy
  • Sposoby zaskarżenia
 • Kontrola ZUS
  • Zakres kontroli ZUS, wszczęcie kontroli
  • Czas trwania i miejsce prowadzenia kontroli
  • Przedawnienie należności z tytułu składek ZUS
  • Procedury odwoławcze
  • Dokumentowanie kontroli
  • Decyzje ZUS, odwołania
  • Formy zatrudnienia, kontrola umów
  • Jak uniknąć podważenia umowy przez ZUS
  • Sankcje z tytułu nieprawidłowości
 • Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)
  • Przyczyny wszczęcia kontroli w firmie, wszczęcie kontroli, miejsce i czas
  • Uprawnienia inspektora PIP
  • Obowiązki inspektora PIP
  • Obowiązki pracodawcy w trakcie kontroli
  • Zakres kontroli
  • Skutki kontroli PIP
 • Kontrola urzędu skarbowego
  • Organy kontroli podatkowej, zakres kontroli podatkowej, podmiot kontroli podatkowej
  • Wszczęcie kontroli, miejsce, okres trwania i zakończenie kontroli, prawo do reprezentacji
 • Kontrola urzędu kontroli skarbowej
  • Zakres odpowiedzialności, zakres kontroli skarbowej
  • Terminy załatwiania spraw przez organy podatkowe, terminy przedawnienia
  • Zasady postępowania podatkowego, postępowanie dowodowe
  • Decyzje i postanowienia organu podatkowego, odwołania i zażalenia od orzeczeń organów
  • Decyzje organu odwoławczego, wzruszanie decyzji ostatecznych organów podatkowych
 • Kontrola Najwyższej Izby Kontroli
  • Kogo może kontrolować Najwyższa Izba Kontroli?
  • Zakres kontroli Najwyższej Izby Kontroli, prawa kontrolerów NIK
  • Obowiązki kierownika jednostki kontrolowanej, miejsce kontroli
  • Protokół kontroli, zastrzeżenia do protokołu, odmowa podpisania protokołu
  • Postępowanie odwoławcze, zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego
 • Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
  • Definicja i cele kontroli zarządczej, standardy kontroli zarządczej
  • Jednostki sektora finansów publicznych obowiązane do przeprowadzenia kontroli zarządczej
 • Kontrola Inspekcji Ochrony Środowiska
  • Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska, organy Inspekcji Ochrony Środowiska
  • Uprawnienia inspektorów, protokół kontroli, uprawnienia pokontrolne inspektora
  • Zaskarżanie zarządzeń pokontrolnych do sądu administracyjnego, przepisy karne
 • Kontrola bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie
  • Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP
  • Obowiązki osoby kierującej w zakresie BHP
  • Dopuszczenie pracownika do pracy, szkolenie BHP
  • Służba bezpieczeństwa i higieny pracy, wypadki przy pracy, choroby zawodowe
 • Kontrola Inspekcji Handlowej
  • Zadania Inspekcji Handlowej, organy Inspekcji Handlowej
  • Okresowe plany kontroli; kontrole dodatkowe, przepisy karne
 • Kontrola przeciwpożarowa
  • Obowiązki ustawowe, zakres kontroli
  • Protokół pokontrolny, sankcje za naruszenie przepisów przeciwpożarowych
 • Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  • Kompetencje i zadania i uprawnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej, nakazy pokontrolne
  • Zgłaszanie sprzeciwu, opłaty, kary
W treści rozdziałów opisujących poszczególne kontrole znajduję się gotowe formularze odwołań, skarg i zażaleń na decyzje organów kontrolujących. Ponadto pod każdym rozdziałem znajduje się czytelne podsumowanie praw i obowiązków organu kontrolnego oraz kontrolowanego podmiotu Minimalne wymagania dla korzystania z płyty CD-ROM Przeglądarka internetowa Internet Explorer 5.5 lub inna kompatybilna, Windows 98/Me/2000/XP, pakiet Microsoft Office zgodny z dokumentami zapisanymi w formacie Word